Industry Industri
We are known for helping clients solve their most complex... Ne jemi të njohur për ndihmë klientëve për t`i zgjidhur sfidat...
Industry Industri
We are known for helping clients solve their most complex business challenges in most unique and practical approach.

Current industries we are working with:

   Wood industry
   Plastic industry
   Paper material industry
   Textile industry
   Manufacturing
   Business servise industry
Ne jemi të njohur për ndihmë klientëve për t`i zgjidhur sfidat e tyre më komplekse të biznesit në të katër fushat e mëposhtme nëpërmjet ofertave inovative, njohurive të veçanta dhe të aftësive të mëdha të konsulencës duke filluar nga strategjia e biznesit e deri tek rezultati final:
   Industrinë e plastikës
   Industrinë e letrës
   Industrinë e drurit
   Industrinë e tekstilit
   Prodhim
   Shërbime Biznesi
Consulting Konsulencë
Anzza is committed to helping your business succeed... Anzza angazhohet për të ndihmuar biznesin tuaj të ketë sukses...
Consulting Konsulencë
Anzza is committed to helping your business succeed. Access a range of solutions - from online diagnostics and business coaching to individual business improvement plans developed by an experience management consultants.

   Business Planning
   Market Strategy
   Program and Project Management
   Operations Consulting
   Product Lifecycle Management
   Organization Dynamics
   Compliance
   Management Consulting
   Implementation Consulting
   Sales strategies development
   Marketing and Advertisement
   Education and Training Consulting
   Customer Relationship Management
   Business Communication
   Performance Management
   Monitoring and Evaluation
   Agriculture & Rural Development
   Industrial and Professional Services


Anzza International angazhohet për të ndihmuar biznesin tuaj të ketë sukses. Hyni me neve në një gamë të zgjidhjeve - nga diagnostifikimi online dhe mbikëqyrja e biznesit deri tek plani i përmirësimit të biznesit që do të zhvillohet nga konsulentë më përvojë në menaxhim.

   Planifikimi i Biznesit, Strategjia e Tregut
   Programi dhe Menaxhimi i Projekteve
   Konsulencë Operacionale
   Menaxhimi i Ciklit të Biznesit
   Dinamika e Organizatës
   Përputhshmëria
   Konsulencë Menaxhimi
   Konsulencë Implementimi
   Zhvillimi i Strategjisë së Zhvillimit
   Marketing dhe Reklama
   Edukimi dhe Trajnimi
   Menaxhim i mardhënieve me konsumatorë
   Komunikimi i biznesit
   Menaxhimi i performancës
   Monitorimi dhe Vlerësimi
   Bujqësi dhe Zhvillim Rural
   Shërbimet Profesionale dhe Industriale
Business Solutions Zgjidhje biznesore
Anzza L.L.C brings a fresh approach to consultingy... Anzza Sh.P.K. sjell një qasje të re të konsultimit...
Business Solutions Zgjidhje biznesore
Anzza L.L.C brings a fresh approach to consulting by rolling up our sleeves and working with our clients—collaborating to solve some of their most pressing business challenges. We’re practical, not pompous. We deliver results, not reports. It’s why some of the most well-known companies in the world trust us with their mission-critical projects and why working here satisfies the smart, the talented, and the curious.
Anzza Sh.P.K. sjell një qasje të re të konsultimit duke i përvjelur mëngët dhe duke punuar me klientët tanë-në bashkëpunim për të zgjidhur sfidat më të mëdha të biznesit të tyre. Ne jemi praktike, jo pompoz. Ne japim rezultate, jo raporte. Kjo është arsyeja pse disa nga kompanitë më të njohura na besojnë projektet e tyre.
Export & Import Eksport & Import
Exporting your products? Anzza can help you comply with... Anzza mund të ju ndihmojë në lidhje me...
Export & Import Eksport & Import
Exporting your products?
Anzza can help you comply with import and export requirements, assisting smooth customs clearance.
We are experienced in international business development, assisting companies to expand or create new export and import opportunities.

Eksportoni produkte? Anzza mund të ju ndihmojë në lidhje me kërkesat e importit dhe eksportit, duke ju lehtësuar procedurat.
Ne kemi përvojë në zhvillimin e biznesit ndërkombëtar, duke i ndihmuar kompanitë për të zgjeruar ose të krijuar mundësi të reja të eksportit dhe importit.

CONTACT Na Kontaktoni