Anzza International is available in the office or on-premise, to offer you business solutions that are ideal for businesses in the manufacturing, distribution or service industry and offer the perfect alternative to SME for growing or enterprise businesses who want to improve their agility and efficiency, and get powerful insight into business processes by bringing them together into one simple solution.


Anzza International është në dispozicion në zyrë ose në vend të punës, për t'ju ofruar zgjidhjet e biznesit që janë ideale për ndërmarrjet në prodhim, distribuim apo shërbim. Ne ju ofrojmë alternativë të saktë të rritjes së NVM apo ndërmarrjeve biznesore që dëshirojnë të përmirësojnë gatishmërinë dhe efikasitetin e tyre, dhe për të marrë njohuri të fuqishme në proceset biznesore. Ne i bashkojmë ato në një zgjidhje të thjeshtë.