Over the last years we have served our clients in well over 500 engagements, covering a multitude of topics related to various industries, consulting, business solutions and export-import.

Key Services
Anzza International is committed to helping your business succeed. Access a range of solutions - from online diagnostics and business coaching to individual business improvement plans developed by an experience management consultant:

• Business Planning
• Market Strategy
• Program and Project Management
• Operations Consulting
• Product Lifecycle Management
• Organization Dynamics
• Compliance
• Management Consulting
• Implementation Consulting
• Sales strategies
• Marketing and Advertisement
• Education and Training Consulting
• Customer Relationship Management
• Business Communication
• Performance Management
• Monitoring and Evaluation
• Industrial and Professional Services Consulting

Business Solutions
Anzza International brings a fresh approach to consulting by rolling up our sleeves and working with our clients—collaborating to solve some of their most pressing business challenges. We’re practical, not pompous. We deliver results, not reports. It’s why some of the most well-known companies trust us with their mission-critical projects.

Export & Import

Import & Exporting your products? Anzza International can help you comply with import and export requirements, assisting smooth customs clearance. We are experienced in international business development, assisting companies to expand or create new export and import opportunities.

Gjatë viteve të fundit ne ju kemi shërbyer më së miri klientëve tanë në mbi 500 angazhime, duke mbuluar çështje të ndryshme në industri të ndryshme, konsultime, zgjidhje të biznesit dhe eksport-import.

Shërbimet kryesore
Anzza International angazhohet për të ndihmuar biznesin tuaj të ketë sukses. Hyni me neve në një gamë të zgjidhjeve - nga diagnostifikimi online dhe mbikëqyrje të biznesit deri tek plani i përmirësimit të biznesit të zhvilluar nga një konsulent më përvojë në mënaxhim:

• Planifikimi i Biznesit
• Strategji e Tregut
• Programi dhe Menaxhimi i Projekteve
• Konsulencë Operacionale
• Menaxhimi i Ciklit të Biznesit
• Dinamika e Organizatës
• Përputhshmëria
• Konsulencë Menaxhimi
• Konsulencë zbatimi
• Zhvillimi i Strategjisë së Zhvillimit
• Marketing & Reklama
• Edukimi dhe Trajnimi
• Menaxhim i mardhënieve me konsumatorë
• Komunikimi i biznesit
• Menaxhimi i performancës
• Monitorimi dhe Vlerësimi
• Shërbimet Profesionale dhe Industriale

Zgjidhje biznesore
Anzza International sjell një qasje të re të konsultimit duke i përvjelur mëngët dhe duke punuar me klientët tanë-në bashkëpunim për të zgjidhur sfidat më të mëdha të biznesit të tyre. Ne jemi praktike, jo pompoz. Ne japim rezultate, jo raporte. Kjo është arsyeja pse disa nga kompanitë më të njohura na besojnë projektet e tyre.

Eksport & Import
Eksportoni produkte? Anzza International mund të ju ndihmojë në lidhje me kërkesat e importit dhe eksportit, duke ju ndihmuar të zhdoganoni qetë.

Ne kemi përvojë në zhvillimin e biznesit ndërkombëtar, duke i ndihmuar kompanitë për të zgjeruar ose të krijuar mundësi të reja të eksportit dhe importit.