Anzza International offers a full range of advisory services to help entrepreneurs address challenges such as operational efficiency, international expansion and business management. We also have a team of experienced advisors focused on mid-sized high-impact firms that are seeking accelerated growth.

Anzza International ofron një gamë të plotë të shërbimeve këshilluese për të ndihmuar sipërmarrësit të adresojnë sfidat siç janë efikasiteti operativ, zgjerimi ndërkombëtar dhe menaxhimi i biznesit. Ne gjithashtu kemi një ekip të këshilltarëve me përvojë që shtimin e rritjes se bizneseve të mesme.